TODAY'S TOP VIDEOS
09:43
Rick Ross - Box Chevy (Official Video)
http://billionuploads.com/tp7msys0dreh http://billionuploads.com/d393bftwwq2x http://billionuploads.com/6mdv3spi4c0o
1
Drake - Studio Session: Drake "Girls Love Beyonce" Girls Love Beyonce Girls Love Beyonce Girls Love Beyonce Girls Love Beyonce Girls Love Beyonce Girls Love Beyonce Girls Love Beyonce Girls Love Beyonce Girls Love Beyonce
2
[겨울왕국 패러디] 롤(LOL)더빙 - 냉혈자매 버전 가라, 엘사몬! 겨울왕국 롤더빙 올라프 버전에 이은 2탄!...처럼 보이지만 사실 올라프 버전 이전에 만들었던 겁니다. 다소 대사가 충격적(?)이어서 묻어뒀던 거ㅋㅋㅋ 새로운 패러디 영상 만들다가 생각나서 올립니다. 모든 음성은 롤에서 실제 있는 것들입니다. 볼륨 높이고 보세요
3
Platinum - Királylány
4
Gucci Mane - I'm So Numb (Trap House 4) Gucci Mane - I'm So Numb (Trap House 4) Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb Gucci Mane - I'm So Numb
5
03:57
05:55
04:17
03:44
04:54
03:51
03:57
04:03
05:32
04:09
01:48
03:52
03:28
02:06
03:58
04:30
04:58
03:33
03:27
04:22
04:06
03:27
04:28
05:31
05:28
04:32
01:39
02:39
04:09
03:57
03:17
04:50
04:13
03:16
04:47
02:07
03:23
03:09
03:50
03:40
04:14
04:33
04:22
05:17
02:12
03:32
03:24
04:12
05:19
03:53
03:41
05:47
05:41
02:38
04:38
04:35
03:49
04:11
04:44
02:38
02:23
05:38
05:25
01:34
02:51
04:10
02:23
04:30
04:37
03:59
04:18
04:58
03:25
04:14
03:41
04:25
03:34
03:58
04:03
06:29
03:03
04:19
04:21
03:46
05:40
04:06
04:04
04:36
03:58
03:57
04:23
04:15
04:34
04:02
04:35
05:26
03:52
03:45
04:29
02:07
03:44
04:15
03:34
03:22
04:29
04:12
04:18
05:13
05:45
05:02
04:14
04:02
04:31
04:53
04:02
04:51
04:44
04:53
04:58
04:07
05:06
05:22
05:46
05:26
05:38
08:36
04:58
04:56
47:34
03:31
04:36
05:04
03:39
04:25
05:34
04:06
03:32
03:36
04:06
03:31
04:29
03:38
04:44
03:23
05:03
05:14
04:11
03:53
04:08
04:46
05:06
04:05
04:35
02:41
03:28
04:01
04:14
04:20
04:05
04:04
04:11
04:52
05:13
04:10
02:57
04:32
07:50
04:17
00:48
04:37
17:14
05:37
05:48
00:34
04:28
02:43
04:23
05:10
04:28
03:34
04:11
05:09
05:38
03:53
02:17
05:34
04:35
03:52
05:33
04:39
00:42
04:44
13:23
04:39
05:10
04:42
04:57
04:24
13:23
05:57
07:06
05:30
08:39
04:52
05:36
04:48
05:00
03:52
04:06
05:05
04:13
03:45
04:26
04:13
04:09
03:54
04:01
03:44
04:58
04:31
04:09
03:47
04:59
05:28
05:59
04:12
03:58
04:12
13:09
12:04
13:16
48:22
18:17
27:40
21:48
14:29
05:22
04:24
07:26
04:28
07:06
05:46
05:32
04:03
05:41
05:17
07:07
04:57
08:12
02:16
07:41
04:18
05:09
03:58
04:31
07:05
04:30
06:58
05:51
04:34
03:15
03:34
04:08
02:19
05:02
03:23
07:42
01:46
03:44
05:57
05:50
01:48
05:30
01:37
05:48
02:26
04:54
04:28
04:59
05:20
04:27
08:04
05:29
05:13
04:04
05:54
04:13
04:53
05:06
03:41
02:03
03:48
11:23
04:06
03:42
04:16
04:19
07:04
04:35
04:44